Thứ Tư, 25/07/2012 - 21:33

Dự kiến điểm chuẩn các ngành khối A, A1, C ĐH Sư phạm Đà Nẵng

(Dân trí) - Chiều 25/7, ĐH Đà Nẵng đã công bố điểm thi của thí sinh dự thi các khối A, A1 và C vào ĐH Sư phạm Đà Nẵng. Dưới đây là phân tích về dự kiến điểm chuẩn từng ngành tuyển sinh các khối trên của trường căn cứ vào kết quả điểm thi.

Theo đó, dự kiến điểm chuẩn các ngành tuyển sinh khối A, A1 và C của ĐH Sư phạm Đà Nẵng cụ thể như sau:

Khối A, A1

- Sư phạm (SP) Toán (mã ngành: 101) - Chỉ tiêu (CT): 60 SV. Có 53 thí sinh (TS) thi khối A đạt từ 19 điểm trở lên; 2 TS khối A1 đạt từ 21 điểm trở lên. Ở mức từ 18,5 điểm trở lên, có 66 TS khối A và 4 TS khối A1 thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn từ 18,5 - 19 điểm.

- SP Lý (102) - CT: 60. Có 58 thí sinh thi khối A đạt từ 16,5 điểm trở lên. Ở mức 17 điểm trở lên, có 47 TS thi đạt; mức 16 điểm trở lên có 78 TS thi đạt. Điểm chuẩn của ngành năm nay có thể là 16,5 điểm.

- Toán ứng dụng trong kinh tế: (103) - CT: 80. Ở mức từ 13 điểm (điểm sàn khối A năm 2011) trở lên, có 24 TS khối A và 19 TS khối A1 thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn của ngành bằng điểm chuẩn vào trường.

- Công nghệ thông tin (104) - CT: 80. Ở mức từ 13 điểm trở lên, có 32 TS khối A và 39 TS khối A1 thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn vào ngành bằng điểm chuẩn vào trường.

- SP Tin (105) - CT: 80. Ở mức từ 13 điểm trở lên có 11 TS khối A và 14 TS khối A1 thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn vào ngành bằng điểm chuẩn vào trường

- Vật lý học (106) - CT: 60. Ở mức từ 13 điểm trở lên có 6 TS thi khối A thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn vào ngành bằng điểm chuẩn vào trường.

- SP Hóa (201) - CT: 60. Có 66 TS thi khối A đạt từ 17 điểm trở lên. Ở mức từ 16,5 điểm trở lên, có 87 TS thi đạt; mức từ 17,5 điểm trở lên có 51 TS thi đạt. Điểm chuẩn dự kiến của ngành từ 17 - 17,5.

- Phân tích môi trường (202) - CT: 60. Có 7 thí sinh thi đạt từ 13 điểm trở lên. Dự kiến điểm chuẩn vào ngành bằng điểm chuẩn vào trường.

- Hóa dược (203) - CT: 60. Có 56 TS thi khối A đạt từ 13 điểm trở lên. Dự kiến điểm chuẩn vào ngành bằng điểm chuẩn vào trường.

- Quản lý môi trường (204) - CT: 60. Có 37 TS thi khối A đạt từ 13 điểm trở lên. Dự kiển điểm chuẩn của ngành bằng điểm chuẩn của trường.

Khối C

- Giáo dục chính trị: (500) - CT: 60. Ở mức từ 13 điểm trở lên có 16 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn vào ngành bằng điểm chuẩn vào trường.

- SP Ngữ văn (601) - CT: 60. Có 65 TS thi đạt từ 17 điểm trở lên. Nâng mức từ 17,5 điểm trở lên, có 53 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn của ngành từ 17 - 17,5 điểm.

- SP Sử (602) - CT: 60. Có 59 TS thi đạt từ 15 điểm trở lên. Dự kiến điểm chuẩn của ngành là 15 điểm.

- SP Địa (603) - CT: 60. Có 57 TS thi đạt từ 15 điểm trở lên. ở mức 14,5 điểm có 66 TS thi đạt; mức từ 15,5 điểm trở lên có 42 TS thi đạt. Điểm chuẩn của ngành có thể là 15 điểm.

- Văn học (604) - CT: 70. Chỉ có 6 TS thi đạt từ 13 điểm trở lên. Dự kiến điểm chuẩn ngành bằng điểm chuẩn của trường.

- Tâm lý học: (605) - CT: 60. Có 23 TS thi đạt từ 13 điểm trở lên. Dự kiến điểm chuẩn ngành bằng điểm chuẩn của trường.

- Văn hóa du lịch (607) - CT: 60. Có 44 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên. Dự kiến điểm chuẩn ngành bằng điểm chuẩn của trường.

- Văn hóa học (608) - CT: 60. Có 7 TS thi đạt từ 13 điểm trở lên. Dự kiến điểm chuẩn ngành bằng điểm chuẩn của trường.

- Báo chí (609) - CT: 70. Có 75 TS thi đạt từ 15 điểm trở lên. Ở mức từ 15,5 điểm trở lên, có 62 TS thi đạt. Điểm chuẩn dự kiến từ 15 - 15,5.

- Địa lý du lịch (610) - CT: 60. Có 20 TS thi đạt từ 13 điểm trở lên. Dự kiến điểm chuẩn ngành bằng điểm chuẩn của trường.

- Công tác xã hội (611) - CT: 60. Có 16 TS thi đạt từ 13 điểm trở lên. Dự kiến điểm chuẩn ngành bằng điểm chuẩn của trường.

Khánh Hiền